"AKP-PKK işbirliği ülkeyi bu hale getirdi"

CHP lideri Ke­mal Kı­lıç-da­roğ­lu çok çarpıcı açıklamalar yaptı.
CHP lideri, “AKP-PKK işbirliği ülkeyi bu hale getirdi. AKP’nin eş başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan ile PKK’nın yaptıkları örtüşüyor. Terör örgütünün lideri, başkanlığın kendileri için sorun olmayacağını söylüyordu. Şimdi HDP’yi aralarında eziyorlar” dedi.

CHP Genel Başkanı Ke­mal Kı­lıç-­da­roğ­lu­’nun 5 günlük Avrupa temasları hayli yoğun geçti. Git­ti­ği her yer­de ön­ce si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı tem­sil­ci­le­ri ve halk­la bu­lu­şan Kı­lıç­da­roğ­lu, bu kez in­san­la­rı CHP’­ye kar­şı da­ha ar­zu­lu ve he­ye­can­lı gör­dük­le­ri­ni söy­le­di. Kı­lıç­da­roğ­lu, “Kan­lı te­rör ör­gü­tü ye­ni­den si­la­ha sa­rıl­dı. 7 Ha­zi­ra­n’­dan son­ra ne ol­du da bu du­ru­ma ge­lin­di siz­ce?” so­ru­su­na Kı­lıç­da­roğ­lu şu ya­nı­tı ver­di:

“OPERASYONLAR SON DERECE DOĞAL”

“PKK kan­lı bir te­rör ör­gü­tü­dür, ön­ce bu­nu bi­le­lim. Türk Or­du­su­’nun, PKK’­yı vur­ma­sı son de­re­ce do­ğal­dır ve hak­kı­dır. Bu çok açık ve net. Kürt kö­ken­li va­tan­daş­la­rı­mız­la PKK’­yı bir­bi­rin­den ayı­rı­yo­ruz. An­cak AKP-PKK iş­bir­li­ği ola­yı bu ha­le ge­tir­di. AK­P’­nin eş baş­ka­nı olan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­la ya­ni sa­ray­la, PKK’­nın yap­tık­la­rı ör­tü­şü­yor. Sa­ray, kan ve göz­ya­şı­nı şan­taj ola­rak or­ta­ya koy­du, PKK da eli­ne si­la­hı al­dı ge­re­ği­ni ya­pı­yor. Os­lo gö­rüş­me­le­ri­ne, bir dö­nem İm­ra­lı­’dan bun­la­ra ge­len açık­la­ma­la­ra ba­kın. Baş­kan­lı­ğın ken­di­le­ri için so­run ol­ma­ya­ca­ğı­nı açık­lı­yor­lar­dı. Ya­ni te­rör ör­gü­tü­nün li­de­ri, bi­ri­nin baş­kan­lı­ğı­na onay ve­ri­yor­du. HDP’­nin ba­şın­da­ki ise ‘Se­ni baş­kan yap­tır­ma­ya­ca­ğı­z’ de­di. Böy­le olun­ca her iki­si de şim­di HDP’­yi ara­ya al­dı, ezi­yor­lar.”

“TÜRK HAL­KI OYU­NUN FAR­KIN­DA…­”

CHP li­de­ri, “Ge­çen yıl Al­man­ya­’da mi­ting yap­mış­tı­nız. Bu yıl da­ha kı­sıt­lı sa­lon top­lan­tı­la­rı ya­pı­yor­su­nuz. Er­do­ğan ise yi­ne Av­ru­pa­’da mi­ting­ler plan­lı­yor. Siz il­gi­yi na­sıl gö­rü­yor­su­nuz, 1 Ka­sım ön­ce­si ile 7 Ha­zi­ran ön­ce­si ay­rı­mı var mı?” so­ru­su­nu şöy­le ce­vap­la­dı:

“Türk hal­kı oy­na­nan oyu­nun far­kı­na var­mış. Sa­ray-PKK an­gaj­ma­nı­nı gör­müş. CHP’­ye il­gi çok da­ha bü­yük. Her yer­den halk top­lan­tı­la­rı ta­le­bi ge­li­yor. Ör­ne­ğin Lyo­n’­dan. Ora­da İç Ana­do­lu­’-dan gi­den va­tan­daş­la­rı­mız çok faz­la. Is­rar­la bi­zim­le bu­luş­mak is­ti­yor­lar. Bir de ora­ya gi­de­ce­ğim. Ba­kın bu be­la­dan; hem te­rör, hem de 13 yıl­lık AKP tah­ri­ba­tın­dan Tür­ki­ye­’yi kur­ta­ra­cak tek par­ti CHP’­dir. Biz te­rör so­ru­nu­nu, Mec­li­s’­te tüm par­ti­le­rin ka­tı­lı­mı ile çö­ze­ce­ğiz. Ay­rı­ca tüm par­ti­le­rin akil adam­la­rı ola­cak. Öy­le tek par­ti­nin de­ğil. Her iki ko­mis­yo­nun iş­le­me­siy­le çö­ze­ce­ğiz.”

Kı­lıç­da­roğ­lu, CHP’­ye ya­kın si­vil top­lum ör­güt­le­ri ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­de de çok özel me­saj­lar ver­di. CHP li­de­ri, özet­le şun­la­rı söy­le­di:

“İLKELERİMİZİ ÇAĞDAŞLAŞTIRIYORUZ”

“CH­P’­nin kim­se­yi ay­rış­tır­ma­ya­ca­ğı, her inan­ca, her dü­şün­ce­ye ve her et­nik kim­li­ğe bir göz­le ba­ka­ca­ğı sö­zü­nü ve­ri­yo­rum. CHP, 6 ok il­ke­le­rin­den sap­mış de­ğil. An­cak 1930’lar­da­ki mil­li­yet­çi­lik an­la­yı­şı ile şim­di­ki fark­lı… Dev­let­çi­lik il­ke­si de da­ha fark­lı. Ar­tık sos­yal dev­let, in­sa­na de­ğer ve­ren sos­yal po­li­ti­ka­lar yü­rü­ten dev­let ol­ma­lı­yız. İl­ke­le­ri­mi­zi çağ­daş­laş­tı­rı­yo­ruz. Emek­li­le­re ver­di­ği­miz söz­le­rin ar­ka­sın­da­yız. Tüm eko­no­mik söz­le­ri­mi­zin ar­ka­sın­da­yız, ge­li­şen Tür­ki­ye pro­je­mi­zi yü­rü­te­ce­ğiz.”

Mezhep endeksli bir dış politika yapmayacağız!..

CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, Frank­fur­t’­ta hal­ka açı­lan sa­lon­da yak­la­şık bin 500 ki­şi­ye hi­tap et­ti. AK­P’­nin in­san­la­rı ve top­lu­mu ay­rış­tır­dı­ğı­nı, CHP’­nin ise bir­leş­ti­re­ce­ği­ni söy­le­yen Kı­lıç­da­roğ­lu, Tür­ki­ye­’nin eği­tim, eko­no­mi, dış po­li­ti­ka, hu­kuk ve top­lum­sal ba­rı­şın teh­li­ke­ye düş­me­si gi­bi ko­nu­lar­da bü­yük so­run­la­rı olan ül­ke ha­li­ne ge­ti­ril­di­ği­ni be­lirt­ti. Kı­lıç­da­roğ­lu, “Baş­ba­kan Ke­mal di­ye ba­ğır­ma­nız işin ko­la­yı. San­dı­ğa gi­din, gi­der­ken bir­kaç ar­ka­da­şı­nı­zı, kom­şu­nu­zu ik­na edin, ge­lin 13 yıl­lık bu kor­ku ve ta­lan dü­ze­ni­ne son ve­re­li­m” de­di. CHP li­de­ri, Su­ri­ye ve IŞİD te­rö­rüy­le il­gi­li ola­rak da şun­la­rı söy­le­di:

KAV­GA­SIZ KOM­ŞU­MUZ KAL­MA­DI

SU­Rİ­YE­’ye kar­şı yü­rü­tü­len ha­ta­lı AKP po­li­ti­ka­la­rı so­nu­cu bu ha­le gel­dik. Ül­ke­miz­de 2 mil­yon 375 bin Su­ri­ye­li var. Türk top­lu­mu, hoş­gö­rü­lü bir top­lum. Hep­si­ni ka­bul et­ti ama bu­nu uzun sü­re ta­şı­ma­yız.

AV­RU­PA da gö­çün bü­yük sı­kın­tı­la­rı­nı gör­me­ye baş­la­dı. Öy­le bir po­li­ti­ka güt­tü­ler ki, kav­ga et­me­dik­le­ri kom­şu­muz kal­ma­dı. Biz, mez­hep en­deks­li dış po­li­ti­ka yap­ma­ya­ca­ğız. Tüm kom­şu­la­rımz­la ba­rış için­de, Tür­ki­ye­’nin çı­kar­la­rı­nı ön plan­da tu­tan, mil­li bir po­li­ti­ka ya­pa­ca­ğız. Su­ri­ye, sa­de­ce Su­ri­ye de­ğil Rus­ya de­mek­tir. Dün­ya den­ge­le­ri­ni bil­me­den, bu tür oyun­la­ra kal­kar­sa­nız, böy­le so­nuç­lar çı­kar. Hem bir şey bil­me­ye­cek­si­niz, hem de mez­hep en­deks­li dav­ra­nış­lar­la, bir gru­bu si­lah­lan­dı­ra­cak­sı­nız. ‘Git, kar­deş­le­ri­ni öl­-
dü­r’ di­ye­cek­si­niz.

DİK­TA­TÖ­RE DİZ ÇÖK­TÜR­DÜ­LER

BİZ et­nik kim­lik, inanç ay­rı­mı yap­ma­ya­ca­ğız. IŞİ­D’­in Tür­ki­ye­’-ye kom­şu ol­ma­sı­na izin ver­me­ye­ce­ğiz. İn­san­lar­la te­rö­rü ayı­ra­ca­ğız. Ba­kın Ko­ba­ni­’ye, Türk­men­le­r’­e, Ezi­di­le­r’­e on­lar­ca TIR yar­dım ya­pan tek ku­rum bi­zim.

GE­Zİ olay­la­rı sı­ra­sın­da Ka­dı­köy mi­tin­gi­mi­zi ip­tal et­tik. Tak­si­m’­e git­tim. Ora­ya gi­den tek baş­kan da ben ol­dum. Ve biz Ge­zi­’yi o gün genç­le­re aç­tık. Oy­sa HDP Ge­zi­’yi dar­be ola­rak ni­te­le­di. Ora­da genç­ler, bir dik­ta­tö­re diz çök­tür­dü.

Kaynak: Ali Gülen/Sözcü Gazetesi

  :

  :

  :

  :

  ""AKP-PKK işbirliği ülkeyi bu hale getirdi"" hakkında Tweetler

  DİĞER POLİTİKA HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete