PKK şehit korucuların ailelerini hedef alıyor

Hainler, asker, polis ve koruculardan sonra şehit yakınlarına saldırmaya başladı.
Uludere’de şehit yakını kontenjanından devlet memuru olan 3 kişinin içinde bulunduğu araç havaya uçuruldu. Saldırıda 2 şehit yakını öldü, diğeri de yaralandı…

Bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü PKK, as­ker, po­lis ve köy ko­ru­cu­la­rın­dan son­ra, şe­hit ai­le­le­ri­ni de he­def al­ma­ya baş­la­dı. Şır­na­k’­ın Ulu­de­re İl­çe­si’n­de bir oto­mo­bi­le yer­leş­ti­ri­len pat­la­yı­cı­nın in­fi­lak et­me­si so­nu­cu şe­hit olan iki me­mu­run, ba­ba ve ağa­bey­le­ri­nin de şe­hit köy ko­ru­cu­su ol­du­ğu açık­lan­dı.

ARAÇ­LA­RI­ HA­VA­YA­ UÇ­TU­

Ulu­de­re İl­çe­si­’ne bağ­lı Ye­miş­li Kö­yü­’n­de ya­şa­yan ve Ta­pu Ka­das­tro Mü­dür­lü­ğü­’n­de ça­lı­şan Ah­met Art­tı (27), Ulu­de­re Dev­let Has­ta­ne­si­’n­de me­mur ola­rak ça­lı­şan Di­yar Os­lu (22) ve Ab­dül­ke­rim Os­lu (29) ön­ce­ki gün işe git­mek üze­re oto­mo­bi­le bin­di. Araç köy­den çı­kar­ken, şid­det­li bir pat­la­ma mey­da­na gel­di. Ah­met Art­tı ve Di­yar Os­lu olay ye­rin­de ya­şa­mı­nı yi­tir­di, Ab­dül­ke­rim Os­lu da ya­ra­lan­dı. Ah­met Art­tı­’nın, 1998’de PKK’­nın yo­la tu­zak­la­dı­ğı ma­yı­nın in­fi­lak et­ti­ril­me­si so­nu­cu şe­hit olan köy ko­ru­cu­su Sey­fet­tin Art­tı­’nın kar­de­şi, Di­yar Os­lu­’nun 1990’da ma­yı­na bas­ma­sı so­nu­cu şe­hit olan köy ko­ru­cu­su Mus­ta­fa Os­lu­’nun kar­de­şi, Ab­dül­ke­rim Os­lu­’nun da 1991’de PKK’­ya yö­ne­lik dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da şe­hit olan ve ken­di­siy­le ay­nı adı ta­şı­yan köy ko­ru­cu­su Ab­-dül­ke­rim Os­lu­’nun oğ­lu ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Üç şehidin, şe­hit ya­kın­la­rı­na ta­nı­nan hak­la me­mur ol­duk­la­rı öğ­re­nil­di.

Kaynak: Saygı Özürk / Cumhuriyet.com.tr

  :

  :

  :

  :

  "PKK şehit korucuların ailelerini hedef alıyor" hakkında Tweetler

  DİĞER ASAYİŞ HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete