Davutoğlu ve Nabi Avcı koltuğu bırakmadan bu tasarıyı gönderdi

YÖK Başkanı, akademisyenlerin disiplin amiri oldu. Doğrudan soruşturma açacak, meslekten atacak. Özel derse kınama, borç para istemeye kademe durdurma cezası geliyor...
KARŞI GAZETE | ÖZEL

Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı'na ilişkin hazırlanan 75 maddelik düzenleme, eski Başbakan Davutoğlu'nun da Meclis'e gönderdiği son tasarı oldu.

Giderayak Meclis'e sevk edilen tasarıda, özellikle üniversitelerdeki akademik kadrolara/ personele ilişkin cezalarla ilgili bölüm dikkat çekti. Akademisyenlerin imzaladığı ortak metin sonrasında gündeme gelen disiplin soruşturması açılması ve meslekten/ kamu hizmetinden men cezalarının verilmesi için YÖK ( Yüksek Öğretim Kurulu) Başkanına doğrudan yetki veren tasarıda;  müfettişlik sisteminin kaldırılmasından, mesleki eğitime, emeklilik yaşından sınavlarda kopya ve sahtecilik işlemlerini inceleyecek kriminal büro kurulmasına, ENSAR ve KAİMDER Evlerindeki tecavüzle gündeme gelen yurtların denetimine kadar birçok alanda düzenleme yapılıyor. Ayrıca üniversitelerdeki akademik kadrolara verilecek cezalar ve suçlar tek tek sayılıyor.

İşte giderayak tasarısından dikkat çeken başlıklar:

-Yüksek Öğretim Kurumlarında görev yapan akademik kadrolar için hangi suça, hangi cezanın verileceği kanunda tek tek sayıldı. Daha önce üniversitelerin kendi içlerinde kurulan ve rektör onayı ile karar veren disiplin kurullarının yetkilerinin büyük bölümü YÖK Başkanına da tanınıyor. YÖK Başkanı yeni tasarının bu haliyle yasalaşması halinde kınama cezası vermekten, doğrudan soruşturma açma yetkisine, aylık ve ücretten kesme hakkından, meslekten ve kamu görevinden çıkarma yetkisine kadar birçok yetkiye  sahip olacak.

MÜFETTİŞLİK KALKIYOR, DENETİM MERKEZİ OLACAK

-Milli Eğitimde denetim, tek elden ve merkezden yapılacak. Maarif müfettişlerinin kadroları iptal edilip, tamamı 'uzman' kadrosuna aktarılacak.

ÖĞRENCİ YURTLARINA RUHSATI BELEDİYELER DEĞİL BAKANLIK YA DA VALİLİK VERECEK

- Öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara ruhsat verme yetkisi belediyelerden alınıp, Milli Eğitim Bakanlığı'na verilecek. Bakanlık  bu yetkisini istediği durumlarda valiliklere devredebilecek.

ÖSYM'NİN SINAVLARINDA KOPYA İDDİALARINI, KRİMİNAL BÜRO İNCELEYECEK

-ÖSYM Başkanlığı bünyesinde Sınav Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Kriminal İnceleme Büroları kurulacak. Sınavlarda kullanılan evrakın sahte olup olmadığı, kopya iddiaları söz konusu olduğunda sınav anına ilişkin görüntü ve ses kayıtlarının incelenmesi gibi işlemleri bu bürolarda görev yapan  personel gerçekleştirecek.

 - Devlet üniversitelerinde emeklilik yaşı 72’den, 75'e yükseltiliyor.

-Yüksek öğretim kurumlarında çalışan personele uygulanan disiplin suç ve cezaları ile disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar yeniden düzenlendi.

VERİLECEK  CEZALAR TEK TEK SAYILIYOR...

Tasarıya göre yükseköğretim kurulu başkanı, üst kuruluşlar ile bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri de disiplin amiri olabilecek. Ayrıca, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında disiplin amirlerince verilebilecek tüm cezaların kanun ile belirlenmesi sağlanacak. Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, memur ve diğer personeline uygulanabilecek disiplin cezaları, uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları olacak.

ELEMAN YETİŞTİRMEYE ÖZEN GÖSTERMEYEN AKADEMİSYENE UYARI

Uyarı cezası gerektiren filler:
-Yetkili makamların bilgi ve belge istemini mazeretsiz olarak zamanında yerine getirmemek.
-Maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde özen göstermemek.
-Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek.

ÖZEL DERS VERENE KINAMA

Kınama cezasını gerektiren fiiller:

- Mevzuat uyarınca bildirilmesi gereken hal ve durumları eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek.

- Resmi olarak ders vermekle yükümlü bulunulan öğrencilere özel ders vermek.

- Resmi ilan, afiş, program, yazı ve benzeri dokümanları koparmak, yırtmak veya tahrif etmek.

- Üniversite veya bağlı birimlerin sınırları içinde herhangi bir yeri kurumun izni olmadan hizmetin amaçları dışında kullanmak veya kullandırmak.

- Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek.

- İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak.

- İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak.

- Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak.

- Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.

- Araştırma ve deneylerde, mevzuata veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı çalışmalarda bulunmak.

- Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlülüğüne uymamak.

-Akademik atama ve yükseltmelere ilişkin başvurularda bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.

- Yasaklanmış her türlü yayın, siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.

- Aylıktan veya ücretten kesme cezası devlet yükseköğretim kurumlarında brüt aylıktan; vakıf yükseköğretim kurumlarında brüt ücretten bir defaya mahsus olmak üzere 1/30 ila 1/8 arasında kesinti yapılması şeklinde gerçekleşecek.

SİYASİ PARTİ FAALİYETİ YAPANIN AYLIĞI KESİLECEK

Aylıktan veya ücretten kesme cezasını gerektiren filler:

- Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının organlarında yapılan konuşma ve alınan kararları, yetkili olmadığı halde organ veya üyelerinin aleyhinde davranışlara yol açmak maksadıyla dışarı yaymak.

- Kuruma ait araç, gereç, belge ve benzeri eşyayı görevin sona ermesine ve kurumca yazı ile istenmesine rağmen belirlenen süre içinde geri vermemek.

- Araştırma ve deneylerde, hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek.

- Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak.

- Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekanları imkanları ve cihazları amaç dışı kullanmak.

- Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.

- Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.

- Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dahil etmek veya olan kişileri dahil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dahil ettirmek.

- Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak suç isnadında bulunmak.

- Hukuka aykırı olarak kurumun bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına kasten girmek veya orada kalmak.

- Yükseköğretim kurumları içinde siyasi parti faaliyetinde bulunmak veya siyasi parti propagandası yapmak.

- Kişilerin özel hayatı ile ilgili rızası olmadan açıklama yapmak suç olacak.

BORÇ PARA İSTEMENİN CEZASI, KADEME DURDURMA

Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezası gerektiren fiiller:

- Hizmet içinde resmi bir belgeyi tahrif etmek, yok etmek, gizlemek veya sahte olarak düzenlemek, sahte belgeyi bilerek kullanmak, kullandırmak.

- Görevi sebebiyle veya görevi sırasında doğrudan veya dolaylı olarak her ne ad altında olursa olsun menfaat sağlamak, iş sahiplerinden veya öğrencilerden borç para istemek veya almak.

- Siyasal ve ideolojik amaçlar dışında olan boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemler yapmak suretiyle kamu hizmetlerini aksatacak davranışlarda bulunmak.

- Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma ve sınav gibi öğretim çalışmalarının yapılmasına engel olmak, görevlileri, öğrencileri eğitim-öğretim alanı dışına çıkartmak, görev yapılmasına engel olmak, öğrencileri bu tür davranışlara teşvik etmek veya zorlamak ya da bu maksatla yapılacak hareketlere iştirak etmek.

- Basın-yayın veya bilişim sistemlerini kullanarak amiri, iş arkadaşları, personeli, hizmetten yararlananlar veya öğrencileri hakkında gerçeğe aykırı açıklamada veya haksız isnatta bulunmak veya rızaları olmaksızın özel hayatlarıyla ilgili açıklama yapmak.

- İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak suretiyle kişilere zarar vermek.

- Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak, araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarlan doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek.

- Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.

İNTİHALE MESLEKTEN MEN

Öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller:

-Kasten başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde hiç atıf yapmadan eserin bütünü dikkate alındığında önem arz edecek şekilde kısmen veya tamamen kendi eseri gibi gösterme.

TERÖRE DESTEK VE CİNSEL TACİZDE BULUNMANIN  CEZASI KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA

Kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller:

-Bölücü amaçlarla veya terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek.
-Kanunların izin verdiği haller dışında siyasi partilere üye olmak.
-Amire, iş arkadaşlarına, personeline, hizmetten yararlananlara veya öğrencilerine fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmak.
-Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.
-Uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanmak, bulundurmak, başkalarına vermek, kullanılmasını özendirmek, satmak, imal etmek, hukuka aykırı olarak kurumun verilerini elde etmek, kaydetmek, kullanmak, depolamak, dağıtmak, değiştirmek veya yok etmek, kurumun bilişim sistemlerinin işleyişini kasten engellemek veya bozmak.

Burcu Oral Evren | karsigazete.com.tr
 

  :

  :

  :

  :

  "Davutoğlu ve Nabi Avcı koltuğu bırakmadan bu tasarıyı gönderdi" hakkında Tweetler

  DİĞER ÖZEL HABER HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete